RODO

Spełnienie obowiązku informacyjnego wobec właścicieli danych osobowych przetwarzanych
przez CA Sport Broker Sp. z o.o.

Zgodnie z wymaganiami art.13 i 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) CA Sport Broker Sp. z o.o. informuje, że przetwarza dane osobowe i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust.1 RODO.  Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez CA Sport Broker Sp. z o.o. mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, przenoszenia, zapomnienia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawo to można realizować w siedzibie firmy CA Sport Broker Sp. z o.o. w Pszczynie, ul. Żorska 10 w godzinach od 9.00 do 15.00.

CA Sport Broker Sp. z o.o. nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w CA Sport Broker Sp. z o.o.: info@sportbroker.pl.

CA Sport Broker Sp. z o.o. informuje o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje dla dostawców usług oraz klientów (potencjalnych klientów):

Dostawcy towarów i usług

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie w celach związanych z:

 • prawidłowym wykonaniem umowy – dane są przetwarzane w zakresie zawartej umowy na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO;
 • realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa (rozliczenie podatkowe, rachunkowość) – dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. c) RODO;
 • ewentualną windykacją i obsługą prawną – dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. f) RODO.

Dane zostały uzyskane:

 • bezpośrednio od Pana/Pani w związku z wykonaną wcześniej określoną aktywnością, np.: wysłaniem oferty;
 • albo od osoby zarządzającej firmą, w której Pan/Pani pracuje – osoba ta wskazała Pana/Panią jako osobę odpowiedzialną za kontakt z nami;
 • albo z udostępnionych danych na publicznych stronach internetowych, w książkach teleadresowych lub w publicznych rejestrach.

Dane będą przetwarzane przez 3 lata od momentu ostatniego kontaktu lub do momentu otrzymania sprzeciwu co do ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. W przypadku otrzymania sprzeciwu dane mogą być przetwarzane nadal, ale wyłącznie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu nienależytego wykonania umowy (o ile umowa była zawarta) albo do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych i uprawnione na podstawie prawa organy publiczne.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora
i z którymi administrator zawarł odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych, w tym dostawcom usług informatycznych (usługa hostingowa, zarządzanie infrastrukturą IT, obsługa aplikacji wchodzących w skład systemu IT).

Klienci (potencjalni klienci)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie w celach związanych z:

 • nawiązaniem współpracy biznesowej i komunikacją – na podstawie art.6 ust.1 lit. f) RODO;
 • realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa (rozliczenie podatkowe, rachunkowość) – dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. c) RODO;
 • prawidłowym wykonaniem umowy – dane są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO
 • ewentualną windykacją i obsługą prawną – dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. f) RODO

Dane zostały uzyskane:

 • bezpośrednio od Pana/Pani w związku z wykonaną wcześniej określoną aktywności, np.: wysłaniem zapytania lub wykonaniem telefonu w sprawie oferty;
 • albo od osoby zarządzającej firmą/stowarzyszeniem/związkiem sportowym, w której Pan/Pani pracuje/jest członkiem – osoba ta wskazała Pana/Panią jako osobę odpowiedzialną za kontakt z nami lub osobę, która uczestniczy w realizowanej przez nas usłudze;
 • albo z udostępnionych danych na publicznych stronach internetowych, w książkach teleadresowych lub w publicznych rejestrach.

Dane będą przetwarzane przez 10 lat od momentu ostatniego kontaktu lub do momentu otrzymania sprzeciwu co do ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. W przypadku otrzymania sprzeciwu dane mogą być przetwarzane nadal, ale wyłącznie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu nienależytego wykonania umowy (o ile umowa była zawarta) albo do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych i uprawnione na podstawie prawa organy publiczne.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora
i z którymi administrator zawarł odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych, w tym dostawcom usług informatycznych (usługa hostingowa, zarządzanie infrastrukturą IT, obsługa aplikacji wchodzących w skład systemu IT).

 
 
Inspektor ochrony danych osobowych
Natalia Prończuk
 
📧  e-mail: iodcasportbroker(at)sportbroker.pl
☎ tel. 534 920 226