Kluby sportowe

I. UBEZPIECZENIA NNW I KOSZTÓW LECZENIA KONTUZJI/URAZÓW

Nieodłącznym elementem sportu jest ryzyko urazu oraz koszty związane z jego leczeniem. Proponowane przez nas ubezpieczenia zabezpieczają zwrot, praktycznie wszystkich, kosztów poniesionych na leczenie kontuzji/ urazów doznanych podczas uprawiania sportu jak również w życiu prywatnym (opcjonalnie), a także kosztów poniesionych na leczenie stanów chorobowych narządu ruchu. Ubezpieczenie stanowi znakomite narzędzie do zarządzania budżetem klubowym i daje zawodnikom poczucie bezpieczeństwa / gwarancję opieki w obliczu najtrudniejszych chwil kariery. 

1. Ubezpieczenie zawodników klubu
Ubezpieczenie obowiązkowe – zgodnie z Ustawą o sporcie, Klub ma obowiązek ubezpieczenia swoich zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zazwyczaj realizowane jako ubezpieczenie trwałego uszczerbku na zdrowiu. Świadczenie przysługuje ubezpieczonemu zawodnikowi. Stosujemy nowatorskie definicje dające gwarancje szerokiego zakresu ochrony. 

2. Ubezpieczenie zawodników wypożyczonych
Klub wypożyczający swoich zawodników do innego klubu, winien zażądać, od klubu którego barwy będzie reprezentować wypożyczany zawodnik, przedstawienia stosownego ubezpieczenia. Ubezpieczenie powinno zabezpieczać interes klubu, który jest właścicielem karty zawodniczej.

3. Ubezpieczenie zawodników testowanych
Klub przyjmujący zawodników na testy powinien zapewnić testowanym przynajmniej podstawowy zakres ochrony obejmujący głównie koszty leczenia urazów odniesionych podczas testów. 

4. Ubezpieczenie zawodników zagranicznych
Ubezpieczenie zawodników zagranicznych podczas pobytu na terenie RP: 
– koszty leczenia powstałe w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem
– trwały uszczerbek na zdrowiu
– odpowiedzialność cywilna

5. Ubezpieczenie osób z obsługi szkoleniowo-organizacyjnej
Osoby obsługi szkoleniowo organizacyjnej zespołu (trenerzy, statystycy, kierownik zespołu, obsługa medyczna) są nieodłącznie związane z harmonogramem zajęć szkoleniowych i aktywnie w nim uczestniczą.

6. Ubezpieczenie podróży zagranicznych
Ubezpieczenie zawierane na czas podróży zagranicznej – dostępne ryzyka standardowe: 
1. koszty leczenia
2. bagaż podróżny
3. odpowiedzialność cywilna
4. koszty ratownictwa
5. assistance

II. UBEZPIECZENIE ZOBOWIĄZAŃ KONTRAKTOWYCH

Klub, podpisując z zawodnikiem kontrakt Sportowy, podejmuje ryzyko konieczności wypłacania zobowiązań w okresie jego niezdolności do uprawiania sportu (wskutek urazu lub choroby). Ubezpieczenie stanowi rekompensatę za utrzymanie „nieczynnego” Zawodnika. 

III. UBEZPIECZENIE TRANSAKCJI KONTRAKTOWYCH

 Klub „kupując” zawodnika ponosi określony koszt. Ubezpieczenie stanowi zabezpieczenie przed zdarzeniem (uraz/ choroba) skutkującym końcem kariery lub śmiercią zawodnika. Ubezpieczenie pełni również funkcję zabezpieczenia przyszłych (planowanych) dochodów ze sprzedaży zawodnika. 

IV. UBEZPIECZENIA OC (Odpowiedzialność Cywilna)

1. Ubezpieczenie OC imprez masowych (obowiązkowe)
Obowiązkowe ubezpieczenie dla imprez organizowanych zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych. Realizujemy ubezpieczenia zgodnie z wymogami stosownego Rozporządzenia Ministra Finansów.

2. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej klubu
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej klubu w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem. Ochrona może zostać rozszerzona o szkody nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC imprez masowych, a także inne klauzule zgodnie z potrzebami.

V. RYZYKA NIESTANDARDOWE

1. Ubezpieczenie sukcesu/premii za osiągnięcie wyniku
Ubezpieczenie rekompensuje koszt wypłacenia premii za osiągnięcie określonego wyniku sportowego na koniec sezonu, turnieju lub zawodów sportowych.

2. Ubezpieczenie od odwołania zawodów sportowych
Przy organizowaniu imprez sportowych należy się liczyć ze zdarzeniami (np. warunki pogodowe, żałoba narodowa), mogącymi skutkować odwołaniem imprezy. Ubezpieczenie rekompensuje koszty poniesione na przygotowanie/ organizację imprezy oraz brak planowanych przychodów z imprezy.

3. Ubezpieczenia od trafienia do celu (typu „Hole In One”)
Dla uatrakcyjnienia zawodów, organizatorzy przygotowują różnego rodzaju konkursy, które odbywają się w przerwie meczu, skierowane wyłącznie dla kibiców, np. rzut piłką do kosza, trafienie w określone miejsce do bramki itp. Zdarzenie te są jak najbardziej ryzykiem losowym, które można ubezpieczyć. Odszkodowanie pokrywa koszty wypłaconej nagrody – za udaną próbę np. celny rzut kibica.

VI. INNE UBEZPIECZENIA POZA SPORTOWE – MAJĄTKOWE KLUBU

Standardowe ubezpieczenia majątku klubowego lub majątku dzierżawionego: wyposażenie siedziby, magazyn sprzętu sportowego, obiekty sportowe, wyposażenie obiektu sportowego (monitoring, telebimy, elektroniczny system identyfikacji kibiców itp.), gotówka, pojazdy klubowe, itp.