Procedura zawarcia umowy ubezpieczenia

 

Zawieranie umów ubezpieczenia odbywa się na podstawie przesłanych przez Państwa danych zawartych we wniosku wraz z analizą potrzeb i Pełnomocnictwa Brokerskiego na mocy którego reprezentujemy naszych Klientów przez zakładami ubezpieczeń.

1. Wypełnione dokumenty należy przesłać na adres: info@sportbroker.pl

2. Na podstawie danych zawartych we wniosku i udzielonego Pełnomocnictwa przygotowujemy wstępną ofertę w kilku wariantach wraz z naszą rekomendacją opartą o analizę potrzeb Klienta.

3. Po akceptacji oferty uzgadniamy ostateczny zakres ochrony i warunki polisy.

4. CA Sport Broker w imieniu Klienta zawiera polisę ubezpieczeniową.

📃  DOKUMENTY DO POBRANIA:

  1. Pełnomocnictwo brokerskie / Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) – osoba fizyczna [pobierz]
  2. Pełnomocnictwo brokerskie / Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) – podmiot [pobierz]
  3. Wniosek o ofertę ubezpieczenia wraz z ankietą potrzeb Klienta [pobierz]

 

Informacja dla Klienta, udzielana przed zawarciem umowy

Spełniając wymogi wynikające z ustawy z dnia 15 grudnia 2017r. o dystrybucji ubezpieczeń, informujemy, że:

– przed zawarciem umowy ubezpieczenia/umowy gwarancji ubezpieczeniowej ma Pan/Pani prawo zapoznać się z rekomendacją brokerską, opracowaną przez CA Sport Broker Sp. z o.o., chyba że zrezygnuje Pan/Pani z tego prawa,

– w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia/umowy gwarancji ubezpieczeniowej CA Sport Broker Sp. z o.o. otrzyma wynagrodzenie wyłącznie od zakładu ubezpieczeń, którego koszt jest uwzględniony w kwocie składki ubezpieczeniowej,

– ma Pan/Pani prawo do złożenia reklamacji na usługi brokerskie świadczone przez CA Sport Broker Sp. z o.o.

Reklamacje można składać:

  1. osobiście w biurze CA Sport Broker Sp. z o.o.: ul. Żorska 10, 43-200 Pszczyna (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00),
  2. listownie – na adres CA Sport Broker Sp. z o.o.: ul. Żorska 10, 43-200 Pszczyna,
  3. telefonicznie – na numer: (32) 219 63 12,
  4. pocztą elektroniczną – na adres: reklamacje@sportbroker.pl

CA Sport Broker Sp. z o.o. udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź zostanie udzielona w formie pisemnej albo – jeżeli złoży Pan/Pani taki wniosek – zostanie wysłana na trwałym nośniku na wskazany adres poczty elektronicznej. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, odpowiedź może zostać złożona w terminie do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. W takim przypadku CA Sport Broker Sp. z o.o. poinformuje Pana/Panią o przyczynie opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, przysługuje Panu/Pani prawo wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego (dot. osób fizycznych) lub w każdym przypadku wystąpienia z powództwem przeciwko CA Sport Broker Sp. z o.o. do Sądu Rejonowego w Pszczynie.