O NAS NASZ ZESPÓŁ KONTAKT

Strona główna : Sportowcy indywidualni

Ubezpieczenia dla sportu
SPORTOWCY INDYWIDUALNI
Bezpieczna Kariera
Programy dedykowane
Odpowiedzialność Cywilna
Koszty leczenia poza RP
Koszty leczenia cudzoziemców
na terenie RP
OC INSTRUKTORA / TRENERA
KLUBY SPORTOWE
ZWIĄZKI SPORTOWE
IMPREZY SPORTOWE
RYZYKA SPECJALNE
PROCEDURA ZAWARCIA
UMOWY UBEZPIECZENIA

LIKWIDACJA SZKÓD
USTAWY, AKTY PRAWNE
NASI PARTNERZY
Kontakt
CA Sport Broker Sp. z o.o.
ul. Targiela 14
43-100 Tychy
tel.: 032 219 63 12
fax.: 032 219 72 95 wew.13
e-mail: [email protected]
Sportowcy indywidualni - Koszty leczenia cudzoziemców na terenie RP
Ubezpieczenie kierowane jest do osób mieszkających za granicą chcących zabezpieczyć się na wypadek nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, podczas pobytu w Polsce. Ubezpieczenie można rozszerzyć o następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz OC w życiu prywatnym.

Na wniosek ubezpieczonego ochrona ubezpieczeniowa w zakresie kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków może zostać dodatkowo rozszerzona o zdarzenia:
 • amatorskim uprawianiem sportów zimowych
 • wyczynowym uprawianiem sportu lub uprawianiem sportów wysokiego ryzyka
 • wykonywaniem przez Ubezpieczonego pracy o zwiększonym stopniu ryzyka
Lp. ZAKRES UBEZPIECZENIA SUMA UBEZPIECZENIA / ŚWIADCZENIA
1. NW (trwały uszczerbek) 10 000 EUR
20 000 EUR
30 000 EUR
40 000 EUR
2. Koszty leczenia 5 000 zł
10 000 zł
15 000 zł
20 000 zł
3. OC w życiu prywatnym 50 000 zł
100 000 zł

Świadczenia pokrywane do 100% sumy ubezpieczenia:
 • koszty pobytu w szpitalu, leczenia i operacji
 • koszty transportu do szpitala lub miejsca zamieszkania
 • koszty transportu chorego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do placówki medycznej oraz koszty transportu chorego pomiędzy placówkami medycznymi na terenie RP
 • koszty badań służących diagnozowaniu oraz koszty zabiegów ambulatoryjnych
 • koszty zakupu niezbędnych lekarstw, środków opatrunkowych oraz środków pomocniczych zaleconych przez lekarza;
 • koszty naprawy lub zakupu okularów, naprawy protez i innych środków pomocniczych wspomagających proces leczniczy.
Świadczenia pokrywane do 50% sumy ubezpieczenia:
 • koszty transportu zwłok ubezpieczonego do kraju stałego pobytu lub koszty pogrzebu albo kremacji na terenie RP
 • koszty podróży, utrzymania i noclegów osoby towarzyszącej
 • koszty leczenia stomatologicznego, do wysokości 400 zł na wszystkie zdarzenia powstałe w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela
Umowa ubezpieczenia może być zawarta w zakresie ograniczonym lub pełnym:
 • Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ograniczonym obejmuje zdarzenia, które powstały podczas wykonywania pracy, nauki lub innych czynności określonych w umowie ubezpieczenia i podczas drogi do/z pracy/szkoły itp.
 • Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie pełnym obejmuje zdarzenia, które powstały podczas wykonywania pracy, nauki lub innych czynności określonych w umowie ubezpieczenia, podczas drogi do/z pracy/szkoły itp. oraz w życiu prywatnym (ochrona całodobowa).
Copyright © 2009 - 2019 Sport Broker Sp. z o.o. hosting i realizacja: Centercomp.pl