O NAS NASZ ZESPÓŁ KONTAKT

Strona główna : Programy dedykowane : Aktywny Amator

Ubezpieczenia dla sportu
SPORTOWCY INDYWIDUALNI
Bezpieczna Kariera
Programy dedykowane
Odpowiedzialność Cywilna
Koszty leczenia poza RP
Koszty leczenia cudzoziemców
na terenie RP
OC INSTRUKTORA / TRENERA
KLUBY SPORTOWE
ZWIĄZKI SPORTOWE
IMPREZY SPORTOWE
RYZYKA SPECJALNE
PROCEDURA ZAWARCIA
UMOWY UBEZPIECZENIA

LIKWIDACJA SZKÓD
USTAWY, AKTY PRAWNE
NASI PARTNERZY
Kontakt
CA Sport Broker Sp. z o.o.
ul. Targiela 14
43-100 Tychy
tel.: 032 219 63 12
fax.: 032 219 72 95 wew.13
e-mail: info@sportbroker.pl
Programy dedykowane
Aktywny Amator Aktywny Amator Plus
Aktywny Amator % za % Jednodniowe imprezy masowe
Aktywny Amator


Założenia ogólne

Program dedykowany jest dla każdej osoby uprawiającej dowolną aktywność fizyczną (z wyłączeniem sportów wysokiego ryzyka). Ochrona życia i zdrowia sportowca w przypadku niepożądanych zdarzeń losowych, całodobowo, na obszarze całego kraju.

ZAKRES UBEZPIECZENIA – PEŁNY 24 H SUMA UBEZPIECZENIA
NNW 10 000,00 zł
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 100% sumy ubezpieczenia
100% uszczerbku na zdrowiu 100% sumy ubezpieczenia
Uszczerbek na zdrowiu poniżej 100% - system świadczeń proporcjonalnych - za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu – 1% sumy ubezpieczenia 100,00 zł za 1%
Świadczenie z tytułu złamania kości, oparzenia, odmrożenia, wstrząśnienia i stłuczenia mózgu zgodnie z tabelą świadczeń stałych
Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych do 3 000,00 zł
Zwrot udokumentowanych kosztów przysposobienia zawodowego inwalidów do 3 000,00 zł
Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – w przypadku, trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości powyżej 50% min. 250 zł
ROZSZERZENIE ZAKRESU O RYZYKA DODATKOWE(OPCJE DODATKOWE) SUMY UBEZPIECZENIA
Koszty leczenia - zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 100% sumy ubezpieczenia 4 000,00 zł
Zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do uprawiania sportu, do wykonywania pracy, do nauki lub pobytu w szpitalu 50,00 zł za dzień
Poważne zachorowanie lub operacja chirurgiczna 3 000 zł
Zadośćuczynienie za ból doznany wskutek wypadku 100 zł
Usługi Assistance zgodnie z tabelą w OWU
Rozszerzenie o następstwa NW doznane w związku z wyczynowym uprawianiem sportu TAK
Rozszerzenie o następstwa zawału serca lub udaru mózgu TAK
SKŁADKA MIESIĘCZNA 25,00 zł


Świadczenia podstawowe / trwały uszczerbek

Zakres i wysokość świadczeń:

1. Trwały uszczerbek na zdrowiu – świadczenie proporcjonalne 1% SU za 1% uszczerbku oraz
2. Zgon wskutek NW – świadczenie płatne w wys. 100% SU

Koszty leczenia

Niezbędne z medycznego punktu widzenia, zalecone przez lekarza, udokumentowane i związane z nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową, koszty:

1. wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych i operacji,
2. zakupu lekarstw i środków opatrunkowych,
3. transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium.

Za koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uważa się również koszty badań diagnostycznych, koszty leczenia usprawniającego (w tym rehabilitacja) oraz odbudowę stomatologiczną zębów, o ile zostały one uszkodzone wskutek nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową.

Zasiłek Dzienny

Zasiłek dzienny wypłacany jest ubezpieczonemu:

1. Za udokumentowany okres niezdolności do uprawiania sportu od 30 dnia
2. Za udokumentowany okres pobytu w szpitalu w związku z NW od 1 dnia

Zasiłek wypłacany maksymalnie za 60 dni

Poważne zachorowania lub operacja chirurgiczna

Operacja chirurgiczna – niezbędny z medycznego punktu widzenia, inwazyjny zabieg chirurgiczny, wykonany w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym, przez wykwalifikowany personel medyczny, połączony z przecięciem tkanek, w trakcie pobytu ubezpieczonego w szpitalu, mający na celu wyleczenie lub zmniejszenie objawów choroby lub urazu.

Poważne zachorowanie – wystąpienie i zdiagnozowanie u ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności jednej lub kilku wymienionych chorób:

1. choroba nowotworowa złośliwa,
2. niewydolność nerek,
3. porażenie kończyn,
4. przeszczep organu,
5. utrata wzroku,
6. utrata słuchu,
7. cukrzyca typu 1,
8. przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C.

Karencja 60 dni

Zadośćuczynienie za ból doznany w wypadku

Jeżeli w wyniku wypadku ubezpieczony doznał uszkodzenia ciała, nie powodującego jednak trwałego uszczerbku na zdrowiu, a przebywał co najmniej 24 godziny w szpitalu należne jest świadczenie w wysokości 1 % sumy ubezpieczenia.

Assistance Medyczny

Zakres ubezpieczenia obejmuje organizację oraz pokrycie kosztów wykonanych usług assistance wymienionych w tabeli zgodnie z OWU.
Zgłoszenie odbywa się za pośrednictwem 24h Centrum Operacyjnego pod wskazanymi numerami telefonów. Ubezpieczony jest w stałym kontakcie z konsultantem, który niezwłocznie po zgłoszeniu organizuje stacjonarną lub wyjazdową pomoc medyczną oraz niezbędne badania diagnostyczne. Usługi świadczone są na terytorium RP ubezpieczonemu który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi.

LIKWIDACJA SZKÓD

1. Za pośrednictwem infolinii na wskazany w procedurach nr telefonu
2. Za pośrednictwem maila na wskazany w procedurach adres e-mail

MATERIAŁY DO POBRANIA

Deklaracja przystąpienia
Deklaracja SMSU
PROCEDURA PRZYSTAPIENIA I OBSŁUGI UBEZPIECZENIA
Copyright © 2009 - 2018 Sport Broker Sp. z o.o. hosting i realizacja: Centercomp.pl